Mijn werkweek eindigde met een werkbezoek aan de Steile Oever en de Eerder Hooilanden. Ter hoogte van de Steile Oever is de Regge anders ingericht. Bij de Eerder Hooilanden wordt landbouwgebied gewijzigd in natuur. Aanwezig waren de Provincie, het waterschap Vechtstromen en verschillende natuurbeheer-organisaties waaronder Natuurmonumenten, die het beheer heeft in dit gebied. Ieder heeft hier een taak. De taak van de gemeente hierbij is het bestemmingsplan ter zijner tijd aan te passen. Ook in dit jaargetijde is het een uniek gebied, dat zich uitstekend leent voor een prachtige wandeling.

De avond ervoor was er een raadsvergadering. Roosmarijn Werners werd geïnstalleerd als raadslid namens D66. Zij volgt Bernhard de Vries Robles op. Hij is verhuisd. Daarnaast is gesproken over het toezicht en handhavingsbeleid. Dit naar aanleiding van een onderzoek van de rekenkamer. Veel tijd en aandacht ging naar het verkeers- en parkeerbeleid in het centrum. Hier was een motie over ingediend. In de motie wordt het college met name gevraagd om nadrukkelijk te kijken naar de voorgenomen bouw van 3 stadswoningen, dan wel hier alsnog parkeerplaatsen aan te leggen. Dit in overleg met stakeholders.

Donderdag heeft er overleg plaatsgevonden met het waterschap Vechtstromen over de brug in Junne. Het is een complex verhaal. Maar de samenwerking is goed. Het waterschap zal een noodstuw moeten bouwen voordat er aan de bouw van een nieuwe stuw begonnen kan worden. Het bouwen van de brug is een taak van de gemeente. De planning is er op gericht, dat de kosten van de aanleg van de brug in de kadernota 2019 worden opgenomen. Deze wordt in juni door de raad behandeld. Er is dan een nieuwe gemeenteraad, immers op 21 maart zijn er verkiezingen.

Bij de begrotingsbehandeling van november 2018 kan de raad besluiten hoeveel geld er definitief beschikbaar kan worden gesteld. Ergo de huidige situatie van de brug Junne blijft vooralsnog ongewijzigd.

In de collegevergadering van dinsdag was o.a. het beeldkwaliteitsplan van de volgende fase van de bouw in de Vlierlanden aan de orde. Er is veel gebouwd, er zijn veel kavels verkocht en er zijn nog een aantal in optie.

vlierlanden-1-ibr-novlierlanden2-ibr-no vlierlanden3vlierlanden-4

Tijd voor de volgende fase. Medio februari maken we daarover meer bekend. Ook deze week was er een extra collegevergadering. Hierin bespreken we de ontvlechting van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Mijn week begon met overleg met de ambtenaren van de afdeling Verkeer. We hebben de uitgangspunten besproken over de aanpassing Schurinkstraat Julianastraat. Deze worden door de afdeling afgestemd met de vertegenwoordiging van de aanwonenden.

Geschreven door: Theo Katerberg, waarnemend wethouder.

Foto’s: Marjolijn Rhee | Natuurlijk Ommen