Bepalingen vooraf

1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.natuurlijkommen.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingen vooraf”;

2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden

3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, en afbeeldingen. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;

4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen,  invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken. Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;

5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;

6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;

7. Het bedrijf: Natuurlijk Ommen

8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Disclaimer

1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

2. Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

3. Het bedrijf staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

4. Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor schade:

a. Toegebracht door de website

b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website

c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

5. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

6. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks

7. Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen

10. De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Intellectuele eigendomsrechten
Natuurlijk Ommen behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, foto`s, grafisch materiaal en logo’s).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natuurlijk Ommen over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Overige informatie

Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot Natuurlijk Ommen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een reactie op "Disclaimer"

  1. Rika lassche-Wezeman  1 februari 2017

    Mijn vraag is of ik onze kijk en doedagen die elke laatste zondag van de maand zijn met uitzondering van december ook plaatsen op jullie pagina. Zover ik weet zijn we als st `t Olde Manegepeerd bekend bij jullie. Groetjes Rika

    Beantwoorden

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.