OMMEN – Stichting Ommen 75 jaar vrijheid is sinds gisteren, dinsdag 12 maart, actief toen zij haar eerste overleg had in het gemeentehuis van Ommen. De stichting is opgericht ter ere van het lustrumjaar in 2020 voor de viering en herdenking van 75 jaar vrijheid in Nederland. Het doel van de stichting is het organiseren of doen organiseren van festiviteiten en herdenkingen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding in 2020 in de gemeente Ommen. In aanvulling op de bestaande herdenkingen en vieringen gaat de stichting in samenwerking met het ‘Nationale Comité 4 en 5 mei’ een aantal lokale evenementen organiseren. De stichting verzorgt de organisatie, programmering en fondsenwerving van deze evenementen. Het bestuur van de stichting bestaat uit: co-voorzitters Roos ter Beek (diverse organisaties) en Frits Welink (Plaatselijk Belang), secretaris Harry Woertink (Historisch Ommen), penningmeester Hans van Bruggen (4/5 mei comité) en de leden Alice van den Nieuwboer (Oranjevereniging), Piet Horinga (onderwijs) en Gert Witte (Stichting Ommer Bissingh).

Roos ter Beek: “We willen met, voor en door de inwoners van de gemeente Ommen een mooi herdenkings- en feestjaar 2020 organiseren. Dat betekent dat wij als bestuur gaan zorgen voor de verbindingen, de fondsen en de mogelijkheden om de herdenkingen en feesten te laten plaatsvinden. Wij vinden dat allemaal een prachtige uitdaging.” Het voorlopige programma bestaat nu uit zeven verschillende feestdagen worden door zeven verschillende commissies ingevuld, waarin mensen uit de gehele Ommer samenleving kunnen plaatsnemen. “We willen graag de gehele gemeente betrekken daarin. Het zou toch prachtig zijn als het bewust samen herdenken en vieren van de 75 jaar vrijheid voor heel de gemeente Ommen een belevenis wordt. Vooral als dit betekend dat iedereen zijn of haar aandeel erin heeft. Je beleeft en viert het samen!” Ze kunnen nog meer mensen en ideeën gebruiken, dus vragen ze personen, bedrijven en verenigingen om zich te melden via hun mailadres stichtingommen75jaarvrijheid@kpnmail.nl. “Ook naar sponsoren en fondsen gaan wij hard op zoek. Wie daarin iets voor ons kan betekenen, vragen wij ook om zich bij ons aan te sluiten.”

Oprichting

De provincie Overijssel heeft aan haar gemeenten gevraagd om actief deel te nemen aan het lustrumfeest. De gemeente Ommen heeft hier gehoor aan gegeven door eerst een brainstormsessie te houden met inwoners uit de gemeente Ommen. Vanuit deze sessie heeft de gemeente in samenwerking met het lokale ‘Comité 4 en 5 mei’ een werkgroep van vrijwilligers samengesteld. De werkgroep heeft een voorlopig programma gemaakt met activiteiten voor in 2020. Voor de uitwerking van het definitieve programma en de bijbehorende organisatie en fondsenwerving is gekozen voor de oprichting van de ‘Stichting Ommen 75 jaar vrijheid’. Voor het bestuur van de stichting is gezocht naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de Ommer samenleving en van de organisaties die een rol zullen spelen bij de invulling van de programmaonderdelen.

75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 staan we stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De Verenigde Naties werden opgericht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen om verschrikkingen zoals begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Onze huidige rechten en vrijheden zijn niet vrijblijvend, maar scheppen een verantwoordelijkheid voor het behoud en versterken ervan. Bij de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding en vrijheid is verbinding hét sleutelwoord.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.